תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט זה (להלן: “אתר האינטרנט” או “האתר” ) של חברת תרימה בע”מ (להלן: “החברה”) מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי האתר, הימנע משימוש מאתר זה. השימוש באתר זה מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בו כל שימוש מסחרי או אחר מכל מין וסוג שהוא ואין לעשות בו כל שימוש לזכות צדדים שלישיים.

השירות באתר מוצע למשתמשים כמות שהוא (“AS IS”). החברה אינה אחראית לזמינות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש, לרכושו ו/או לצד ג’ כלשהו ו/או רכושו בעקבות השימוש באתר.
החברה רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר האינטרנט זה ובשירותי החברה השונים והיא רשאית להפסיק את פעילותה לשם ביצוע שינויים ושיפורים אלו ו/או לשם ביצוע פעולות אחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מתחייבת כי האתר יופעל בשעות מסוימות או במועדים מסוימים וכן אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין לכל משתמש.
כל המידע המתפרסם באתר הינו מידע כללי בלבד. למען הסר ספק, המידע אינו מיועד להנחות את הצרכן או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש במוצר כלשהו לטיפול במצב בריאותי כלשהו בנסיבות כלשהן ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר.
הכתוב באתר איננו מהווה המלצה רפואית מוסמכת, תנאי מוקדם לשימוש בתרופות ו/או בתכשירים הינו היוועצות ברופא וקבלת אבחנה ו/או המלצה רפואית מוסמכת. לפני כל שימוש בתרופה ו/או בתכשיר יש לקרוא היטב את העלון לצרכן המצורף לכל תרופה ו/או תכשיר.
אין לפרסם באתר תכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור והמהווים עבירה כלשהי על החוק, תכנים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג ותכנים אשר אינם רלוונטים למערכת המודעות.
החברה ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק או לערוך תכנים כאלו בכל עת, לפי שיקול דעתה.

החברה אינה אחראית למידע שמתפרסם באתריה על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה. המשתמש מודע לכך שכל מידע המוקלד לאתר על ידו או מטעמו, בין היתר בשאלות, תגובות והתייחסויות המשתמשים, מתפרסם ככל מידע אחר באתר. החברה שומרת את הזכות לפרסום זהות מפרסם התגובה באתר.

הקישורים המופיעים באתרים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתריה יהיו תקינים והיא אינה נושאת באחריות כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא, עדכני או שאינו מפר זכויות יוצרים כלשהן. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה לא תהייה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע דרך קישור הקיים באתרי החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינם בבעלות החברה ו/או ספקי המידע.
אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו אלא לאחר קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש ואין לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. כל שינוי בתנאי שימוש אלה יכנס לתוקפו באופן מיידי מרגע פרסומו באתר.
על השימוש באתר והנובע ממנו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע או קשור לשימוש באתר או בקשר אליו מסורה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.